Jakie mieszkania sprzedają się najszybciej?

Ostatnio trafiłem na interesujące wyniki badań dotyczące prawdopodobieństwa powtórnej sprzedaży mieszkania nabytego po 2000 roku (Foryś I., Modele aktuarialne w analizie powtórnych sprzedaży na lokalnym rynku mieszkaniowym (w:) Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku (red.), A. Nalepka, s. 303-314) Badanie przeprowadzono w jednej ze spółdzielni mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim. Analizowano wpływ następujących zmiennych na prawdopodobieństwo powtórnej sprzedaży mieszkania: ilość pokoi, rodzaj prawa do lokalu oraz piętro na którym znajduje się mieszkanie. Okazało się, że mieszkania małe sprzedają się szybciej na rynku, jest w nich większa rotacja właścicieli.

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali zazwyczaj szybciej sprzedawali swoje mieszkania niż osoby posiadające odrębną własność lokalu. Mediana czasu sprzedaży odrębnej własności lokalu wyniosła 2432 dni, natomiast spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 1496 dni.

Jako kolejną zmienną, analizowano lokalizację mieszkania w budynku, przyjmując parter oraz kolejne piętra jako kolejne grupy analizy. Największe zróżnicowanie występuje w grupie mieszkań zlokalizowanych na trzecim i czwartym piętrze. Połowa mieszkań, na parterze oraz na czwartym piętrze sprzedaje się po około pięciu latach, na pozostałych piętrach po trzech latach. Mieszkania parterowe i na ostatniej kondygnacji sprzedawały się wolniej i rzadziej dochodziło do transakcji.