Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

Ktoś zadał w wyszukiwarce pytanie: ile jest ważne pozwolenie na budowę. Reguluje to ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414). Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat. od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Ustawa mówi, że rozpoczęcie budowy z następuje w momencie podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace przygotowawcze mogą polegać na wytyczeniu przez geodetę obiektów w terenie, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów lub wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code