Kara za użytkowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia

Zdarza się, że developerzy umożliwiają swoim klientom wykańczanie mieszkań w budynkach które nie mają pozwolenia na użytkowanie. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane umieszczono zapis o karach finansowych z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Nielegalne użytkowanie może być związane z brakiem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowania obiektu budowlanego. Często nabywcy nie są jeszcze tak naprawdę właścicielami mieszkań które urządzają, ponieważ nie podpisali z developerem końcowej umowy kupna – sprzedaży. Read more

czy potrzebne jest pozwolenie na budowę garażu; czy potrzebne jest pozwolenie na oczko wodne?

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – czy potrzebne jest pozwolenie na budowę garażu; czy potrzebne jest pozwolenie na oczko wodne.

Zgodnie z Art. 29. 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki. Z definicji budynek gospodarczy służy do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych. Garaż nie mieści się w definicjach obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Natomiast w przypadku oczek wodnych i przydomowych basenów pozwolenie nie jest wymagane jeżeli ich powierzchnia nie przekracza 30 m2.